Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky zariadenia Active Clinic – individuálne a skupinové cvičenia, fyzioterapia, masáže

I. Úvodné ustanovenia

1. Obchodné podmienky platiace pre súkromné zdravotnícke zariadenie a zariadenie slúžiace na rekondíciu a regeneráciu – Active Clinic s.r.o. so sídlom Kľače 142, 013 19 Kľače, prevádzka Active Clinic, Bajzova 43 , 010 01 Žilina, IČO: 53017846, DIČ:2121221608, IČ DPH: SK2121221608, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: P48685844501 (ďalej len „Poskytovateľ“).

2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Klientov (ďalej len „Klient“) využívajúcich služby zariadenia

II.Rezervácia služby

1.Rezervácia prebieha na základe telefonického, e-mailového, alebo osobného dohovoru Poskytovateľa s Klientom alebo prostredníctvom elektronického rezervačného systému Calendiari, alebo zaslaním požiadavky cez webovú stránku poskytovateľa. Dátum a čas rezervácie služby je pre Klienta záväzný a jeho zrušenie sa riadi podmienkami v odseku III. týchto Obchodných podmienok.

2.Rezervácia uzavretého kurzu je platná až po uhradení poplatku Klientom v hotovosti v štúdiu, alebo prevodom na účet Poskytovateľa. Riadne uhradená rezervácia je záväzná a jej zrušenie sa riadi podmienkami v odseku III týchto obchodných podmienok.

III. Zrušenie rezervácie a náhrady

1.Zrušenie rezervácie zo strany Klienta je možné v prípade individuálnej lekcie, lekcie v malej skupine, fyzioterapie, diagnostiky, analýzy pohybového aparátu alebo akejkoľvek masáže do 24 hodín pred uvedenou hodinou bez poplatku. Ak dôjde k zrušeniu zo strany klienta neskôr, Poskytovateľ je oprávnený účtovať plnú výšku rezervovanej služby.

2.Zrušenie rezervácie zo strany Klienta v prípade skupinovej lekcie je možné do 4 hodín pred rezervovaným termínom bez poplatku. Ak dôjde k zrušeniu zo strany Klienta neskôr, Poskytovateľ je oprávnený účtovať plnú výšku rezervovanej služby.

3.Zrušenie účasti na uzatvorených kurzoch je možné len v prípade novozistených zdravotných obmedzení, ktoré znemožňujú Klientovi kurz absolvovať. V takýchto prípadoch je možné klientovi vrátiť alikvotnú výšku z kurzovného alebo toto previesť na iný kurz alebo službu, prípadne na iného klienta. Náhradníka za seba si hľadá klient samostatne.

4.Ak sa Klient nemôže zúčastniť individuálnej lekcie, skupinovej hodiny alebo kurzu je možné toto posunúť inému Klientovi bez ďalšieho poplatku. Je ale potrebné túto zmenu vopred ohlásiť Poskytovateľovi. Náhradníka za seba si hľadá klient samostatne.

5.V prípade, že Klient neabsolvoval všetky lekcie z uzavretého kurzu, tieto si môže nahradiť nasledovne: (i) absolvuje inú hodinu z ponuky Poskytovateľa v čase trvania jeho kurzu, alebo (ii) za seba na hodinu pošle náhradníka. Takto si môže klient nahradiť maximálne 2 lekcie z uzavretého kurzu, a to len v čase trvania daného kurzu. Väčšina uzavretých kurzov obsahuje jednu náhradnú lekciu na konci kurzu, kde si klient môže nahradiť jednu riadne odhlásenú lekciu. Nahrádzať je možné len riadne a včas odhlásené lekcie.

6.Vrátenie peňazí Klientovi je možné len v opodstatnených prípadoch, kedy pre novozistené zdravotné ťažkosti Klient nemôže ďalej cvičenie absolvovať. O týchto zmenách musí Klient neodkladne informovať Poskytovateľa v čase trvania permanentky, kreditu alebo uzatvoreného kurzu.

IV. Permanentky

1.Platnosť permanentky začína jej zakúpením a končí uplynutím troch mesiacov.

2.Predĺženie permanentky je viazané výhradne na individuálnu dohodu s Poskytovateľom, avšak len v čase platnosti (3 mesiace).

 

 Pravidlá pre Klientov mladších ako 18 rokov

1.Osoby mladšie ako 18 rokov (ďalej len „Mladiství“) sa môžu lekcií Poskytovateľa zúčastniť iba s písomným súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

2.Rodič alebo iný zákonný zástupca, prípadne doprovod zodpovedajú za prípadné škody spôsobené Mladistvým.

VI. Povinnosti klienta

1.Klienti sú povinní sa riadiť pokynmi lektoriek a fyzioterapeutiek poskytujúcich služby v mene Poskytovateľa.

2.Klienti sú povinní oboznámiť lektorky a fyzioterapeutky poskytujúcich služby v mene Poskytovateľa o svojom zdravotnom stave vo forme vstupného dotazníka alebo pri osobnom rozhovore. Prípadné zmeny v zdravotnom stave je povinný Klient okamžite hlásiť lektorke alebo fyzioterapeutke.

3.Klient pred absolvovaním prvého cvičenia v rámci vstupného dotazníka zdravotného stavu svojím podpisom čestne prehlasuje, že nezatajil žiadne závažné zdravotné obmedzenia a dáva poskytovateľovi súhlas o spracovaní svojich osobných údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia) výhradne pre administratívne účely.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotné ťažkosti alebo zmeny zdravotného stavu súvisiace s cvičením v rámci skupinových lekcií.

2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotné ťažkosti a zmeny zdravotného stavu Klienta, ktoré sa neobjavili v priebehu individuálnej lekcie alebo lekcie v malej skupine.

3. V prípade úrazu alebo zhoršenia zdravotného stavu Klienta v priebehu individuálnej lekcie, ktoré vzniklo neopatrnosťou klienta, neupozornením o zdravotných obmedzeniach alebo neuposlúchnutím pokynov lektora poskytujúceho služby v mene Poskytovateľa je za toto plne zodpovedný Klient.

4. V prípade vzniku sporov sa zmluvné strany (Klient a Poskytovateľ) dohodli, že sa budú snažiť o dosiahnutie zmierlivého riešenia sporu. Pokiaľ k zmierlivému riešeniu sporu nebude možné dospieť, príslušným na prejednanie sporov sú súdy Slovenskej republiky mieste a vecne príslušné podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

5. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa….

6. Obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7. Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok stalo neplatným alebo neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť všetkých ostatných ustanovení Obchodných podmienok.

8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok.

9. Súčasťou týchto Obchodných podmienok je aktuálne platný Cenník Poskytovateľa, ktorý je zverejnený na webovom sídle Poskytovateľa.

10. Tieto Obchodné podmienky platia pre všetky prezenčne ako aj online poskytované individuálne a skupinové cvičenia, masáže ako aj fyzioterapeutické sedenia ponúkané Poskytovateľom.

 Táto verzia VOP platí od 1.11.2023.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre eshop a videokurzy

1.Úvodné ustanovenia

1.1 
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využívania video zóny na webovej stránke www.activeclinic.sk (ďalej len „webová stránka“), ktorá umožňuje svojim návštevníkom (ďalej len „Vy“) sledovať profesionálne cvičebné videá a webináre pomocou ktorých môžete doma cvičiť rôzne druhy cvičení a vzdelávať sa v oblasti zdravia tela (ďalej len „Služba“) alebo objednávať tovar z ponuky e-shopu (ďalej len “Tovar”). Ukážky cvičebných videí sú dostupné vo video zóne.

1.2  
Video zónu prevádzkuje spoločnosť Active Clinic s.r.o. so sídlom Kľače 142, 013 19 Kľače, IČO: 53017846, DIČ:2121221608 DIČ DPH: SK2121221608 (ďalej len „My“). (ďalej len „poskytovateľ ) email: info@activeclinic.sk

1.3  
Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Vami a nami, ktorá vznikne Vašou registráciou na webovej stránke alebo objednaním Tovaru (ďalej len „Zmluva“), pokiaľ sa výslovne nedohodneme na odchylnej úprave. Tieto VOP sa použijú aj na uzatváranie všetkých Zmlúv realizovaných na diaľku. Ak nie je nižšie špecifikované inak, vzťahujú sa jednotlivé ustanovenia VOP na Službu aj Tovar

Služba
Využívanie Služby

 1. 2.1  Na webovej stránke sa registrujete vložením svojho emailu a hesla. Úspešnú registráciu Vám e-mailom bezodkladne potvrdíme (ďalej len “Registrácia”). A týmto okamihom je zmluva uzavretá. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia Užívateľského účtu.

  2.2  Registráciou Vám vznikne užívateľský účet, prostredníctvom ktorého budete mať zabezpečený prístup k Službe (ďalej len „Užívateľský účet“).

  2.3 Po Registrácii Vám bude umožnené využívať len časť Služby, a to zadarmo prístupné videá v členskom klube zdarma . (ďalej len „členský klub“).

  2.4  Popri Členskom klube budete môcť po vytvorení užívateľského účtu získať platený prístup k jednotlivým kurzom alebo webinárom či k celej databáze videí.

  2.5  Za účelom prístupu k plateným videám ste povinný vyplniť objednávkový formulár v ktorom si zvolíte konkrétny kurz, webinár alebo členstvo mesačné či polročné. a zároveň zaplatíte príslušný poplatok (ďalej len „objednávka“). Pred odoslaním Objednávky máte kedykoľvek možnosť skontrolovať a meniť Objednávku, t.j. najmä meniť či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa Vášho Užívateľského účtu, typ objednanej Služby, fakturačné údaje. Súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť príslušný poplatok. Prístup k vybranej Službe vznikne momentom, kedy Vám emailom potvrdíme prijatie platby. Takéto potvrdenie urobíme hneď po tom, čo nám zašlete Objednávku a zaplatíte príslušný poplatok podľa článku 3 nižšie. Od tohto momentu Vám bude Vami vybraný obsah dostupný a Vy ho budete môcť využívať prostredníctvom Vášho Užívateľského účtu vopred dohodnutý čas. Služby sú určené primárne osobám starším ako 15 rokov. Ak máte menej ako 15 rokov, odoslaním Objednávky a zaplatením poplatku potvrdzujete, že tak konáte so súhlasom Vášho zákonného zástupcu, napríklad rodiča.

  2.6  Služba je prístupná cez webové prehliadače, ako napríklad Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Opera. K plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehliadanie videí.

  1. Poplatky a spôsob platby

  3.1  Pri každom kurze alebo type členstva je uvedené, ako dlho Vám daná Služba bude prístupná po jej zaplatení.  

  3.2  Ak si zvolíte Službu Celý obsah s mesačným členstvom,  platby za mesačné členské budú uskutočňované prostredníctvom platobnej brány Stripe. V takom prípade Vám bude toto členstvo po dobu neurčitú automaticky predlžované s fixnou frekvenciou každý mesiac, a to za rovnakých podmienok a rovnakú fixnú cenu, ktorá je zároveň maximálnou cenou opakovanej platby. Automatické mesačné platby môžete kedykoľvek v sekcii Môj účet, Členstvo a Predplatné kliknutím na Zrušiť.

  3.3  Ak si zvolíte Službu Celý obsah s polročným členstvom, členské, platíte dopredu za  6 mesiacov prostredníctvom platobnej brány Stripe.  

  3.4 Ceny za jednotlivé služby ako aj dĺžka trvania prístupu sú uvedené v Cenníku  v mene EUR a je výslednou cenou vrátane všetkých súvisiacich daní (vrátane DPH) či ostatných poplatkov.

  Nákup Tovaru

  1. Objednanie Tovaru

  4.1  Na Webovej stránke ponúkame Tovar na predaj. Súčasťou každej ponuky Tovaru je aj jeho názov, hlavné vlastnosti, resp. základná charakteristika a informácia o spôsobe použitia,  konečnej cene v mene EUR a nákladoch na dopravu.

  4.2 Objednanie Tovaru vykonáte tak, že stlačením tlačidla „Pridať do košíka” vložíte vybraný Tovar, ktorý máte v úmysle zakúpiť, do košíka. Po registrácii, prihlásení sa do Vášho Užívateľského účtu, zvolení spôsobu dopravy, budete oboznámený s konečnou cenou za nákup Tovaru. Tá zahŕňa cenu za vybraný Tovar umiestnený v košíku, daň z pridanej hodnoty a cenu za dopravu. Pred odoslaním objednávky máte možnosť objednávku skontrolovať a meniť obsah košíka či meniť akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného tovaru, spôsobu a adresy dodania tovaru. Odoslaním objednávky akceptujete našu ponuku na tovar vložený do košíka, súhlasíte s týmito VOP a robíte neodvolateľnú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

  4.3 Ihneď po prijatí objednávky jej prijatie potvrdíme emailom.

  4.4  Objednanie tovaru je kompletné až po zadaní platby cez platobnú bránu Stripe.

  4.5. Ak nakupujete na firmu a potrebujete vystaviť faktúru, je nutné nás o tomto kroku informovať prostredníctvom mailu  info@activeclinic.sk.

  1. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

  5.1  Doručenú objednávku skontrolujeme (napríklad Vaše údaje, objednaný tovar, zaregistrovanie úhrady ceny na našom účte) a obratom začneme s jej vybavovaním. Po skontrolovaní Vám emailom potvrdíme jej prijatie a doručením tohto emailu je Kúpna zmluva uzatvorená.

  1. Platobné podmienky

  6.1  Cena Tovaru je platná v okamihu realizácie Vašej ponuky, je uvedená v mene EUR a zahŕňa všetky súvisiace dane, či poplatky. Platby za dodanie tovaru a prípadné ďalšie poplatky, ak existujú, nie sú zahrnuté v cene Tovaru, a budú Vám oznámené počas realizácie objednávky a budú osobitne zahrnuté do celkovej konečnej ceny Tovaru.

  6.2  Platbu za tovar uskutočnite prostredníctvom platobnej brány Stripe.

  6.3 Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate až zaplatením celej kúpnej ceny.

  6.4  Doklad o zaplatení Vám bude doručený mailom.

  6.5. V prípade, že potrebujete vystaviť k Vášmu nákupu faktúru kontaktujte nás emailom na info@activeclinic.sk V takomto prípade Vám bude faktúra doručená spolu s tovarom.

  1. Dodacie podmienky

  7.1  Tovar Vám bude doručený na adresu, ktorú ste uviedli, a to prostredníctvom Slovenskej pošty. 

  7.2  Objednaný Tovar ste povinný prevziať a pri prevzatí zásielku riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie Tovaru potvrdíte svojím podpisom na dodacom doklade Slovenskej pošty.

  7.3 O odoslaní tovaru Vás informujeme emailom.

  7.4  Tovar Vám bude doručený štandardne do 5 – 14 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ak sa nedohodneme na inom termíne doručenia. V prípade osobného prevzatia tento termín prevzatia závisí od našej vzájomnej dohody. V prípade, že tovar v dohodnutom termíne neprevezmete alebo ho nie je možné doručiť z iných dôvodov na Vašej strane, a to ani opakovane v náhradnom termíne, Tovar nám bude vrátený.

  7.5  Tovar doručujeme len na území Slovenskej a Českej republiky, ak sa v individuálnom prípade nedohodneme inak.

  1. Garancia vrátenia peňazí

  8.1 Ak so službou nie ste spokojní, môžete od zmluvy o poskytovaní Služby odstúpiť a to najneskôr do 14dní od sprístupnenia služby.

  8.2. Aj po ukončení plateného členstva budete môcť využívať Členský klub zdarma.

  8.3  Odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní Služby v platenej zóne môžete len písomne, a to buď prostredníctvom emailu na emailovú adresu: info@activeclinic.sk alebo prostrednícvom listu v listinnej podobe adresovanom na adresu sídla našej spoločnosti. Formulár na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní Služby ako aj od Kúpnej zmluvy nájdete na našej webovej stránke.

  8.4  Možnosť odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu máte aj v prípade Kúpnej zmluvy,  a to v lehote 14 dní od prevzatia Tovaru.

  8.5 Ak odstúpite od Kúpnej zmluvy, Kúpna zmluva sa od začiatku ruší.

  8.6  Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste nám Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslali emailom alebo na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

  8.7  Spolu s odstúpením od zmluvy ste povinný doručiť nám aj vrátený tovar, a to buď osobne alebo zaslaním na adresu sídla našej spoločnosti. Tovar by mal byť, pokiaľ je to možné, v pôvodnom obale alebo obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo dodané spoločne s Tovarom. Pôvod Tovaru preukážete priložením dokladu o kúpe a záručného listu (ak je k Tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie Kúpnej zmluvy.

  8.8  V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu, a to vrátane pôvodných nákladov na dopravu tovaru k Vám, ak takéto náklady vznikli, a to najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy a  nepoškodeného tovaru. Platby Vám vrátime rovnakým spôsobom, akú ste použili pri svojej platbe, ak sa nedohodneme inak. Takáto iná dohoda však nebude znamenať účtovanie ďalších poplatkov.

  8.9  Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Vám nie sme povinní vrátiť kúpnu cenu a platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako je nám Tovar doručený.

  8.10  Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znášate iba náklady na vrátenie Tovaru.

  8.11  Zodpovedáte len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti.

  8.12  Beriete na vedomie, že nemožno odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä v prípade Tovaru:

  1. a) zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek, Tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre Vás;
  2. b) ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  3. c) ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  4. d) uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  5. e) zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak ste tento obal rozbalili.
  6. Záručné a reklamačné podmienky

  9.1 Ak by ste kedykoľvek zaznamenali s našou Službou akékoľvek problémy, napríklad jej nedostupnosť alebo zlú kvalitu videa, môžete to reklamovať. Majte prosím na pamäti, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená aj rýchlosťou Vášho internetového pripojenia. Za účelom prípadnej reklamácie postačí, ak nám zašlete email na info@activeclinic.sk, najlepšie s predmetom „Reklamácia“ a v ňom nám vysvetlíte, v čom spočíva problém a ako dlho trvá. Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie. Po uplatnení reklamácie sa budeme snažiť určiť spôsob vybavenia reklamácie ako aj vybaviť samotnú reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch na to máme zo zákona 3 pracovné dni odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Keďže Vaša spokojnosť s našimi službami je pre nás veľmi dôležitá, urobíme všetko pre to, aby sme prípadný problém s našou Službou k Vašej spokojnosti odstránili čo najskôr. Predpokladáme, že by tento proces nemal trvať viac ako niekoľko dní, v závislosti od konkrétneho problému. Za čas trvania problému s našou Službou Vám podľa Vašich preferencií buď vrátime peniaze alebo poskytneme Službu na rovnako dlhé nasledujúce obdobie zadarmo. Na konci Vám zašleme email, v ktorom uvedieme, že Vaša reklamácia alebo požiadavka bola vyriešená. Ak po obdŕžaní emailu nebudete náhodou spokojní, prosím kontaktujte nás a pokúsime sa nájsť následne riešenie k Vašej spokojnosti.

  9.2  Zodpovedáme Vám za to, že Vami zakúpený Tovar je v zhode s Kúpnou zmluvou. To znamená, že zodpovedáme za to, že Tovar má akosť a úžitkové vlastnosti požadované Kúpnou zmluvou, nami alebo výrobcom popisované, alebo na základe reklamy Tovaru očakávané, prípadne pre vec takého druhu obvyklé. Ďalej zodpovedá za to, že Tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý pre použitie veci uvádzame alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

  9.3  Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť od Vášho prevzatia Tovaru. Reklamáciu ste oprávnený uplatniť zaslaním reklamovaného Tovaru na našu adresu. Ešte pred zaslaním reklamovaného tovaru a začatím reklamačného konania nám môžete emailom zaslať fotografiu reklamovaného Tovaru, a to za účelom neformálneho posúdenia stavu Tovaru a získania nezáväznej informácie o prípadnom ďalšom postupe a pravdepodobnosti úspechu v reklamačnom konaní. Pri reklamácii ste povinný preukázať pôvod Tovaru, napríklad faktúrou, záručným listom, pokiaľ bol k tovaru priložený, prípadne iným preukázateľným spôsobom. Zároveň ste povinný opísať, ako sa vada prejavuje.

  9.4 Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a aby sme vadu bez zbytočného odkladu odstránili. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

  9.5  Ak ide o takú vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby Tovar mohol byť riadne užívaný, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Rovnaké práva máte aj vtedy, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak nemôžete pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Opätovné vyskytnutie vady po oprave znamená, že sa vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny veci.

  9.6  Reklamáciu vrátane odstránenia vady vybavíme ihneď, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty máte rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

  9.7  Pri uplatnení reklamácie Vám vydáme potvrdenie vo forme emailu. O vybavení reklamácie Vám tiež vydáme písomný doklad.

  9.8  V prípade, že došlo k poškodeniu Tovaru pri jeho doprave kuriérom, ste povinný s týmto kuriérom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar nie ste povinný prevziať. O doručení poškodeného tovaru ste nás povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať.

  9.9  Ak ste reklamáciu Tovaru uplatnili počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, nebudeme od Vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

  9.10  Ak uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a zamietneme ju, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak výrobok zašlete na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame my bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. V takom prípade Vám uhradíme do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady a po odbornom posúdení znova uplatnenú reklamáciu nemôžeme zamietnuť.  

  9.11  Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo využívaním tovaru.

  9.12  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď po skončení opravy ste boli povinní Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

  9.13  Spoločne s Tovarom Vám môže byť dodaný aj záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s Tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra.

  1. Zrušenie Užívateľského účtu

  10.1 Užívateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť. Stačí ak nám napíšete e-mail, že chcete Váš užívateľský účet úplne vymazať na info@activeclinic.sk

  10.2  Vyhradzujeme si právo Váš Užívateľský účet zrušiť v prípade podstatného porušenia Zmluvy, napríklad našich autorských práv.

  10.3  Zrušením Užívateľského účtu Zmluva zaniká. Keď zrušíte svoj Užívateľský účet a nejedná sa o situáciu podľa bodu 8.1. týchto VOP, nemáte nárok na vrátenie už zaplateného Členského. Automatické platby podľa článku 3.2 vyššie budú pri platbe kartou automaticky zrušené.

  1. Autorské právo

  11.1  Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia, napríklad výrobkov a služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Kopírovať a šíriť informácie publikované na Webovej stránke je možné len s našim predchádzajúcim písomným súhlasom. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin. 

  1. Ochrana osobných údajov

  12.1  Pre informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako používame cookies sa prosím oboznámte s našimi pravidlami spracovania osobných údajov a používania cookies.

  Dokument Ochrana osobných údajov nájdete TU a dokument o tom ako používame Cookies nájdete TU.

  1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

  13.1  Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu.

  13.2  Ak sme na Vašu žiadosť o nápravu odpovedali zamietavo alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

  13.3  Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína Vaším návrhom, ktorý je možno podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

  13.4  Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

  13.5  V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vášho sporu.

  13.6 Máte tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr).

  1. Záverečné ustanovenia

  14.1  Tieto VOP môžeme kedykoľvek jednostranne meniť. Prípadnú zmenu Vám oznámime vhodným spôsobom, napríklad emailom alebo zverejnením nového znenia na viditeľnom mieste na Webovej stránke. Pokračovaním v používaní Webovej stránky alebo uskutočnením ďalšej platby prejavujete súhlas s novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasíte, máte právo od Zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny vo VOP.

  14.2  V odôvodnených prípadoch nie sme povinný uzavrieť s Vami Zmluvu, najmä ak ste už predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu alebo sa už Tovar nevyrába.

  14.3  Svojou ponukou Služieb a Tovarov vrátane ceny sme viazaný v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na Webovej stránke.

  14.4  Objednaním Tovaru, resp. uzatvorením Zmluvy súhlasíte s týmito VOP a prehlasujete, že ste mali možnosť oboznámiť sa s nimi pred jej uzavretím. Tieto VOP sú Vám kedykoľvek dostupné na tejto adrese www……..

  14.5  Súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady, ktoré Vám vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Zmluvy si hradíte Vy.

  14.6 Všetky právne vzťahy medzi nami a Vami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory sa budeme s Vami snažiť riešiť vzájomnou dohodou a ak sa to nepodarí, sú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

  14.7 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

  14.8 Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva je archivovaná v elektronickej podobe a je Vám na požiadanie kedykoľvek dostupná.

  14.9 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, telefón: 02/58272 132, web: www.soi.sk.

  Táto verzia VOP platí od 1.2.2022.

Vážený návštevník pre účely marketingu a uloženia vašich nastavení si potrebujeme uložiť do vášho prehliadača údaje (cookies). Tieto údaje nezdieľame s tretími stranami. Súhlasíte s ich uložením? View more
Cookies settings
Súhlasim
Cookie súhlas
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.
Save settings
Cookies settings