Ochrana osobných údajov

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. (ďalej len „GDPR“).

 

Prevádzkovateľ

Bc. Lucia Rolčeková – Active Clinic

Mojš 192

Mojš 010 01

Slovenská republika

IČO: 48174718

DIČ: 1080926528

Email: active@activeclinic.sk

Web: www.activeclinic.sk

Telefón: 0917 157 801

 

Dotknutá osoba/zákazník

Fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované prevádzkovateľom v zariadení slúžiacom na rekondíciu a regeneráciu –  Bc. Lucia Rolčeková – Active Clinic (ďalej len „prevádzkovateľ“) na adrese sídla spoločnosti  A. Rudnaya 23, 010 01 Žilina , alebo na pobytoch a akciách realizovaných prevádzkovateľom.

 

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zákazníkov za účelom efektívneho a pre zdravie zákazníka bezpečného poskytovania služieb, ktoré poskytuje v rámci svojej živnosti.

 

Údaje poskytnuté pri realizácii služby, alebo objednávke služby alebo pri inom spôsobe kontaktovania spoločnosti (osobná návšteva, telefón, email, sociálne siete /facebook, instagram, youtube/, kontaktný formulár na www.activeclinic.sk)

Aby bol prevádzkovateľ schopný zabezpečiť komunikáciu so zákazníkom pre zrealizovanie služby, ako aj poskytnúť odpovede na otázky návštevníkov zariadenia slúžiaceho na rekondíciu a regeneráciu môže od zákazníkov požadovať nasledovné informácie:

  • meno, priezvisko
  • emailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu
  • informácie o zdravotnom stave týkajúce sa cvičenia

 

Poznámka: Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizácia aktivít, kurzov a udalostí, na ktoré sa zákazník prihlasuje) a preto spoločnosť spracúva tieto údaje bez samostatného udeleného súhlasu klienta.

 

Tieto údaje slúžia výhradne na zabezpečenie komunikácie so zákazníkom a zrealizovanie služby, realizáciu zákazky, resp. objednávky zo strany zákazníka.

 

Údaje potrebné pre prihlásenie sa na aktivitu/kurz/udalosť prostredníctvom rezervačného systému

Prevádzkovateľ na zabezpečenie poskytovaných služieb využíva rezervačný systém Calendiari (www.calendiari.com)  a rozvrh plánovaných aktivít zverejňuje na svojej internetovej stránke www.activeclinic.sk. Prostredníctvom rezervačného systému zabezpečuje organizáciu svojich aktivít, kurzov a iných udalostí. Pri prihlásení prostredníctvom rezervačného systému zákazník poskytuje prevádzkovateľovi tieto údaje:

  • emailová adresa
  • meno a priezvisko
  • telefónne číslo

Prevádzkovateľ tieto údaje využíva výhradne na administráciu aktivít, na ktoré sa zákazníci prihlásia (napr. potvrdenie rezervácie, zrušenie termínu, príp. zmena).

 

Poznámka: Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizácia aktivít, kurzov a udalostí, na ktoré sa zákazník prihlasuje) a preto spoločnosť spracúva tieto údaje bez samostatného udeleného súhlasu klienta.

 

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o úpravu, prípadne vymazanie údajov z rezervačného systému prostredníctvom uvedených kontaktných informácií. V prípade, že má klient záujem o dodatočné objasnenie uvedených údajov, môže prevádzkovateľa o to kedykoľvek požiadať.

 

V rámci realizácie marketingu využíva prevádzkovateľ fotografie a videá z lekcií. Klient v rámci vstupného dotazníku v prípade svojho súhlasu s týmto uverejňovaním zaškrtne „ Súhlas s fotografovaním a nahrávaním pre účely marketingu prevádzkovateľa“. Tento súhlas s fotografovaním  je možné kedykoľvek odvolať mailom na active@activeclinic.sk.

 

Použitie osobných údajov na účely marketingu – Bc. Lucia Rolčeková – Active Clinic Newsletter

Prevádzkovateľ  na účely marketingu, t.j. rozposielanie informačných emailov, využíva služby MailChimpu (www.mailchimp.com). Na tieto účely môže spracúvať nasledovné údaje svojich zákazníkov:

  • meno, priezvisko
  • emailová adresa

 

Prihlásenie k odberu noviniek informujúcich o činnosti prevádzkovateľa a o službách, ktoré ponúka, je možné osobne v štúdiu pri vypisovaní vstupného dotazníka. Pokiaľ má klient záujem o odoberanie noviniek o činnosti prevádzkovateľa i prostredníctvom informačných emailov, je potrebné zaškrtnúť vo vstupnom dotazníku „Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) na účely zasielania newslettera“.

Prihlásenie k odberu noviniek je dobrovoľné a realizuje sa len na základe súhlasu od klienta. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v emaili alebo kontaktovaním prevádzkovateľa mailom na active@activeclinic.sk.

 

Súbory cookies

Prevádzkovateľ môže využívať možnosti, ktoré ponúkajú súbory cookies, najmä identifikáciu internetového prehliadača a sledovanie spôsobu, akým prechádza návštevník internetové stránky spoločnosti. Vďaka tomu môže zdokonaľovať webové stránky a lepšie ich prispôsobiť potrebám zákazníka a ostatných návštevníkov svojich webových stránok.

Pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa  je návštevník informovaný o používaní súborov cookies a o možnosti ich zablokovania.

Upozornenie: Niektoré funkcie webových stránok (napr. rezervačný systém) nemusia fungovať, ak bude funkcia prijímania cookies v prehliadači návštevníka webovej stránky vypnutá.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva a uchováva osobné údaje zákazníkov výlučne počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a  zákazníkom. Po skončení zmluvného vzťahu budú osobné údaje zákazníka vymazané.

Výnimkou sú emailové adresy zákazníkov, na ktoré prevádzkovateľ zasiela newsletter, príp. informuje o novinkách týkajúcich sa jeho činnosti. Tieto údaje sú uchovávané až do času, kým zákazník neoznámi prevádzkovateľovi, že si neželá viac zasielanie týchto noviniek na svoju emailovú adresu, a to spôsobom špecifikovaným vyššie, t.j. buď kliknutím na odkaz v emaili alebo zaslaním  emailu na emailovú adresu:  active@activeclinic.sk.

 

Práva zákazníka v súvislosti so spracovaním a uchovávaním jeho osobných údajov

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa  o oznámenie rozsahu osobných údajov, ktoré o ňom prevádzkovateľ uchováva,  o zmenu,  prípadne o výmaz osobných údajov. Zákazník má zároveň právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania osobných údajov, má právo požadovať prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi a zároveň má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.

 

V takomto prípade nás prosím kontaktujte prostredníctvom mailu alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch. Prevádzkovateľ je povinný na vyššie označené žiadosti zákazníka odpovedať alebo vyhovieť bezodkladne po tom, ako mu bola žiadosť zákazníka doručená – najneskôr však do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

 

Právo zákazníka podať sťažnosť

Zákazník má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, pokiaľ má za to, že v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov dochádza k porušeniu GDPR.

 

Ďalšie subjekty, ktoré majú prístup k osobným údajom

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje svojich klientov tretím stranám. Na zabezpečenie niektorých činností však využíva aj služby externých dodávateľov, ktorí zabezpečujú ochranu osobných údajov podľa GDPR (účtovníctvo, MailChimp, Websupport, rezervačný systém Calendiari).

 

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ na účely zabezpečenia ochrany osobných údajov svojich klientov prijala primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR, ktoré vstupuje do platnosti 25.mája 2018.

Kontaktujte nás

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať...

Not readable? Change text. captcha txt