Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pohybového štúdia Active Clinic

(ďalej len „Obchodné podmienky“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Obchodné podmienky platiace pre pohybové štúdio Bc.Lucia Rolčeková-Active Clinic so sídlom Mojš 192, 010 01 Žilina, prevádzka Active Clinic, A.Rudnaya 23, 010 01 Žilina, IČO: 48174718, DIČ: 1080926528 (ďalej len „Poskytovateľ“).

2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Klientov (ďalej len „Klient“) využívajúcich služby štúdia.

II. Rezervácia cvičenia

1. Rezervácia prebieha na základe telefonického, e-mailového, alebo osobného dohovoru Poskytovateľa s Klientom alebo prostredníctvom elektronického rezervačného systému. Rezervácia je pre Klienta záväzná a jej zrušenie sa riadi podmienkami v odseku III. týchto Obchodných podmienok.

2. Rezervácia uzavretého kurzu je platná až po uhradení poplatku Klientom v hotovosti v štúdiu, alebo prevodom na účet Poskytovateľa.

III. Zrušenie rezervácie a náhrady

1. Zrušenie rezervácie zo strany Klienta je možné v prípade individuálnej lekcie do 24 hodín pred uvedenou hodinou bez poplatku. Ak dôjde k zrušeniu zo strany klienta neskôr, Poskytovateľ je oprávnený účtovať plnú výšku rezervovanej služby.

2. Zrušenie rezervácie zo strany Klienta v prípade skupinovej lekcie je možné do 6 hodín pred rezervovaným termínom bez poplatku. Ak dôjde k zrušeniu zo strany Klienta neskôr, Posktovateľ je oprávnený účtovať plnú výšku rezervovanej služby.

3. Zrušenie účasti na uzatvorených kurzoch je možné len v prípade novozistených zdravotných obmedzení, ktoré znemožňujú Klientovi kurz absolvovať.

4. Ak sa Klient nemôže zúčastniť individuálnej lekcie, skupinovej hodiny alebo kurzu je možné toto posunúť inému Klientovi bez ďalšieho poplatku .

5. V prípade, že Klient neabsolvoval všetky lekcie z uzavretého kurzu si tieto môže nahradiť nasledovne. Absolvuje inú hodinu z ponuky štúdia v čase trvania jeho kurzu, alebo za seba na hodinu pošle náhradníka. Takto si môže klient nahradiť maximálne 2 lekcie z uzavretého kurzu.

6. Vrátenie peňazí Klientovi je možné len v opodstatnených prípadoch, kedy pre novozistené zdravotné ťažkosti Klient nemôže ďalej cvičenie absolvovať.

IV. Pravidlá pre Klientov mladších ako 18 rokov

1. Osoby mladšie ako 18 rokov (ďalej len „Mladiství“) sa môžu lekcií Poskytovateľa zúčastniť iba s písomným súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

2. Rodič alebo iný zákonný zástupca, prípadne doprovod zodpovedajú za prípadné škody spôsobené Mladistvým.

V. Povinnosti klienta pohybového štúdia ActiveClinic

1. Klienti sú povinní sa riadiť pokynmi lektorov poskytujúcich služby v mene Poskytovateľa.

2. Klienti sú povinní oboznámiť lektorov poskytujúcich služby v mene Poskytovateľa o svojom zdravotnom stave vo forme vstupného dotazníka. Prípadné zmeny v zdravotnom stave je povinný Klient okamžite hlásiť lektorovi.

3. Klient pred absolvovaním prvého cvičenia v rámci vstupného dotazníka zdravotného stavu svojim podpisom čestne prehlasuje, že nezatajil žiadne závažné zdravotné obmedzenia a dáva poskytovateľovi informovaný súhlas o spracovaní svojich osobných údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia) výhradne pre administratívne účely .

VI. Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotné ťažkosti alebo zmeny zdravotného stavu súvisiace s cvičením v rámci skupinových lekcií.

2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotné ťažkosti a zmeny zdravotného stavu Klienta, ktoré sa neobjavili v priebehu individuálnej lekcie.

3. V prípade úrazu alebo zhoršenia zdravotného stavu Klienta v priebehu individuálnej lekcie, ktoré vzniklo neopatrnosťou klienta alebo neuposlúchnutím pokynov lektora poskytujúceho služby v mene Poskytovateľa je za toto plne zodpovedný Klient.

V Žiline 1.1.2017

Kontaktujte nás

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať...

Not readable? Change text. captcha txt